Pierwsza Komunia Święta

  1. Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej Dzieci przygotowujących się w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się 25 maja 2024 r.

  2. Spotkania Dzieci wraz z Rodzicami odbywają się po Mszy Świętej o godz. 10:30 w drugą i czwartą niedzielę miesiąca.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej

Bezpośrednie przygotowanie do pierwszej spowiedzi i pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej jest w klasie III poprzez katechizację i spotkania w parafii, ale rodzice do tego wydarzenia przygotowują dziecko już od samego urodzenia poprzez wspólną modlitwę, pacierz, udział w życiu liturgicznym parafii, Mszę Świętą. Dziecko przystępuje do I Komunii świętej w swojej parafii. Tylko w uzasadnionych sytuacjach może przystąpić do tego sakramentu w innej parafii po przedstawieniu: - pisemnej zgody z parafii zamieszkania.

Dzieci przygotowują się do Pierwszej Komunii Świętej przez cały rok. W realizacji tego zamierzenia pomaga program katechetyczny przeznaczony dla klasy trzeciej. Stanowi on pomoc w bezpośrednim przygotowaniu uczniów do spotkania z Jezusem w Eucharystii oraz sakramencie pokuty i pojednania.

Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa. Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy. Msza Święta to Ofiara i Uczta Nowego Testamentu, w której Pan Jezus pod postaciami chleba i wina ofiaruje się za nas swojemu Ojcu i daje nam do spożycia swoje Ciało i Krew. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez wsłuchanie się w Słowo Boże, modlitwę, śpiew i przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego.

Dzieci uczestniczą we Mszy Świętej o godzinie 10.30 w czasie której, kierowane jest  słowo do nich, a po zakończeniu liturgii, jest katecheza tematyczna i przekazywane są bieżące informacje.

Dzieci obowiązuje:

  • Niedzielna Msza Święta i pacierz

Do Pierwszej Komunii świętej w etapie bezpośrednim mogą przygotowywać się dzieci III klasy szkoły podstawowej, ochrzczone (wymagane jest świadectwo chrztu), które uczęszczają na lekcje religii w szkole. Rodzice dziecka w odpowiednim czasie składają „Deklarację Rodziców Dziecka Pierwszokomunijnego” podpisaną przez siebie na ręce proboszcza.

Dzieci przystępują do Pierwszej Komunii Świętej w jednakowych strojach .

Obecnie Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej w naszej Parafii będzie się odbywać zawsze w ostatnią sobotę maja.

Do pierwszej spowiedzi (sakramentu pokuty i pojednania) dzieci, wraz z rodzicami przystępują w dniu poprzedzającym Pierwszą Komunię Świętą.

Przy całym wysiłku wielu osób potrzebna jest w dużej mierze troska rodziców, dlatego zachęcam do utrwalania z dziećmi poznanych wiadomości, kontrolowania ich postępów w nauce oraz systematycznej pomocy w pamięciowym opanowaniu wskazanych modlitw.

Życie chrześcijańskie to nie tylko zbiór informacji o Bogu, ale przede wszystkim umiejętność nawiązania z Nim kontaktu. Ten fakt jest powodem troski parafii o uczęszczanie dziecka do kościoła, by Pierwsza Komunia Święta nie była jednorazowym wydarzeniem, podczas którego dziecko nie odróżnia opłatka od Ciała Chrystusa, by liturgiczne gesty nie były dla niego obce. Pełny udział trzecioklasistów we Mszy Świętej - czyli Pierwszej Komunia święta - będzie ukoronowaniem wspólnych wysiłków rodziców, dzieci, duszpasterzy, katechetów i nauczycieli.

Czytania na dziś Poznaj, do czego powołuje Cię Bóg